Valmanifest vid landstingsvalet 2010

Våra viktigaste frågor inför valet 2010

 

God vård – allas sjukvård

1. Landstinget i Värmland ska fokusera på huvuduppgiften hälso- och sjukvård.

2. Värmlands invånare ska garanteras närhet till effektiv sjukvård så att patienter, anhöriga och

     personal slipper dyra och tidsödande resor.

3. Resursfördelning och lokalisering ska ta hänsyn till glesbygd och åldersfördelning.

4. En väl utvecklad och decentraliserad sjukvård ska ersätta centraliseringen inom sjukvården.

5. Landstingets närsjukvård ska organiseras för att akut kunna behandla och vårda sjukdoms-

     tillstånd för de mest efterfrågade behoven. Denna vårdverksamhet ska organiseras i samverkan

     med närliggande vårdcentraler och med stöd av specialistläkare

6. Närsjukvården ska samverka med närliggande kommuner för att tillhandahålla vårdplatser som

     kan avlasta akutsjukvården och möjliggöra att uppföljande vård och rehabilitering ska kunna

     erbjudas nära hemorten

7. Alla politiska frågor som berör människors välfärd – hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och miljö,

     social omsorg, näringsliv, skatter, handikappfrågor, utbildning, trafik, vägar och allt övrigt som med-

     verkar till ett bra samhälle för Värmlands alla invånare – ska beaktas utifrån folkhälsosynpunkt.

8. Sjukvården ska tillföras större ekonomiska resurser från staten.

9. Tillgången till hälso- och sjukvården ska vara behovsstyrd och garanteras genom solidarisk

     försörjning.

 


Organisation


10. Alla sjukhus i länet ska stimuleras till samverkan i och utveckling av specialistvården.

11. Sjukhusen ska organiseras som självständiga enheter under lokal ledning.

12. Landstinget i Värmland ska samarbeta med regionsjukhus för kunskaps- och erfarenhets-

      utveckling inom hela sjukvården.

13. För att underlätta rekryteringen av läkare till länet ska landstingets alla sjukhus få status

      som utbildningssjukhus för AT- och ST-läkare.

14. Landstinget i Värmland ska bedriva en personalpolitik som främjar rekrytering, stimulerar

      utveckling i arbetet, ger en god försörjning och tar tillvara medarbetarnas yrkesstolthet och

      arbetsglädje.

15. Landstinget ska tillvarata de egna medarbetarnas kunskaper och erfarenheter och begränsa

      användandet av utomstående och dyra konsulter.

16. Landstinget ska utnyttja sina egna lokaler optimalt.

17. Ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvensberäkningar ska göras före beslut om

      förändringar.

18. Jämsides med traditionell verksamhet bör landstinget pröva olika alternativa driftformer för att

      utnyttja samhällets begränsade resurser på ett optimalt sätt.

19. Landstinget i Värmlands verksamhet ska underställas extern revision.Regional tillväxt

20. Landstinget i Värmland ska använda sina resurser inom sjukvården som en aktiv kraft för

      regional tillväxt och utveckling i länet som helhet.