Valmanifest 2010

              

Våra viktigaste frågor inför valet 2010.

 

 Vård och omsorg
1.   Skapa seniorboende, trygghetsboende och särskilt boende, som svarar upp mot förväntade behov.
2.   Öka samverkan med landstingets närsjukvård, för nya vårdplatser och stöd av specialistläkare i 
      Säffle.
3.   Utöka bemanningen av vårdpersonal i hemsjukvården.
4.   Öka insatserna, inom hemtjänst och hemsjukvård, för bättre information och stöd till brukare och 
      anhöriga.
5.   Utveckla olika former av social samvaro inom omsorgerna.
6.   Satsa vidare på bra rehabilitering.
7.   Verka för god tillgänglighet för funktionshindrade i alla offentliga miljöer.


Skola

8.   Anställ en barnpsykolog i kommunen.
9.   Slå vakt om Musikskolan/ Kulturskolan.
10. Slå samman högstadierna till en gemensam enhet på sikt.
11. Verka för en gymnasieskola med jämn könsfördelning.
12. Slå vakt om Säffle Lärcenter som möjliggör högskolestudier på distans.


Näringsliv
13. Tillsätt en näringslivschef med uppgift att aktivt  marknadsföra Säffle som etableringsort.
14. Planera för god tillgång till lokaler och mark för nyföretagande och företagsutveckling.


Kommunikation

15. Förbättra kommunikationerna till/från Stockholm, Göteborg, Oslo och inom arbetsmarknads-
      området.
16. Öka utbudet av kollektivtrafik genom samverkan mellan skolbussar och linjetrafik.
17. Utöka anropstrafiken.


Bostäder, gator och parker
18. Rusta upp kommunens egna bostäder.
19. Skapa nya bostäder i centrum genom att använda outnyttjade lokaler och tomter.
20. Förbättra underhållet av gator, gång- och cykelvägar.
21. Verka för att kommunen upprättar en plan för utveckling och skötsel av våra parker.
22. Bevara Karlsborgsåsen.


Kultur
23. Ge Säffleoperan större långsiktigt ekonomisk stöd.
24. Utred möjligheterna till direktsändning av evenemang i Medborgarhuset. T.ex.  opera, idrotts-
      evenemang, teater och konserter.
25. Värna om bibliotekets öppettider och servicenivå.


Fritid

26. Gör Tegnérområdet till ett motionscentrum för friskvård, med aktiviteter för alla åldrar.
27. Stöd planerna på nytt ridhus
28. Verka för att en konstgräsplan med belysning kommer till stånd på Sporthälla.
29. Stöd Fritidsgårdens önskan om en mer central placering, t.ex. Trätäljaskolans gymnastiksal.


Miljö

30. Verka för att maten till skolor och äldreboende är tillagad nära kunden och så långt det är möjligt
      är närproducerad och ekologisk.
31. Pröva ny teknik för effektiv energianvändning i bostäder och byggnader.
32. Intensifiera klimat- och miljöarbetet.


Demokrati

33. Förbättra kommunens arbete med medborgardialoger.
34. Inrätta råd för särskilt angelägna frågor i kommunen. t.ex ungdomsråd, pendlingsråd och 
     näringslivsråd.