Valmanifest

Handlingsprogram i 29 punkter för valet 2014 i landstinget.

Målet är att Värmland ska vara en trygg och bra del av Sverige att leva, bo och verka i för alla
invånare.

God sjukvård - allas rätt till hälsa i hela Värmland

1. Landstinget i Värmland ska fokusera på huvuduppgiften hälso- och sjukvård.

2. En väl utvecklad och decentraliserad sjukvård skall garantera närhet till jämlik, kvalitativ, effektiv
    sjukvård, hälsovård och friskvård så att patienter, anhöriga och personal slipper dyra och tidsödande
    resor.

3. Tillgången till hälso- och sjukvården ska vara behovsstyrd och garanteras genom solidarisk försörj-
    ning. Sjukvården ska tillföras större ekonomiska resurser från staten.
 
4. Resursfördelning och lokalisering ska ta hänsyn till glesbygd, åldersfördelning, ekonomiska och
    sociala faktorer.

5. Landstingets närsjukvård ska organiseras för att akut kunna behandla och vårda sjukdomstillstånd
    för de mest efterfrågade behoven. Denna vårdverksamhet ska organiseras i samverkan med när-
    liggande vårdcentraler och med stöd av specialistläkare.

6. Närsjukvården ska samverka med närliggande kommuner för att tillhandahålla vårdplatser som kan
    avlasta akutsjukvården och möjliggöra att uppföljande vård och rehabilitering ska kunna erbjudas
    nära hemorten.

7. Att arbeta för folkhälsa och kvalitet i vård och omsorg är resultateffektivt. Således skall alla politiska
    frågor som berör människors välfärd beaktas ur dessa perspektiv. Budgetsystem, organisationskultur
    och övriga styrsystem skall utvecklas för att möjliggöra detta.

8. Aktuell kunskap och forskning kring kostens och motionens betydelse för hälsan skall beaktas i all
    friskvård, hälsovård, sjukvård och behandling. Opartisk rådgivning för t ex kost, vaccination samt
    behandlingsalter nativ skall i respekt för lagstiftning, patientsäkerhet och individens egna val
    utvecklas. Hälso- och sjukvårdens roll i att öka kunskaperna om hälsofrämjande levnadsvanor för
    barn och unga samt stöd till föräldrar skall utvecklas.

9. Utbudet av behandlingsinsatser ska breddas för att motsvara befolkningens skiftande behov. Till-
    gången till friskvård, hälsokontroll och ett tillgängligt, värdigt och anpassat stöd för psykisk hälsa i
    alla åldrar skall utvecklas. 

10. Det är viktigt att stödja verksamhetsutvecklingen genom brukarmedverkan och brukarinflytande
      på  såväl individnivå som verksamhets- och systemnivå enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

11. Inom vården är det viktigt att det för all personal finns utrymme för stödjande och reflek-
      terande handledning.

12. För att förbättra hälsosektorn bör en integration av evidensbaserad kunskap från olika tradi-
      tioner utvecklas för en helhetssyn på människan som biologisk, psykologisk, social och andlig
      varelse, enligt Världshälsoorganisationen WHO:s deklarerade strategi.

13.  Den västerländska skolmedicinen och komplementärmedicinen skall stimuleras till att i öppenhet,
      trygghet och samverkan utveckla evidensbaserade arbetssätt, metoder och strukturer för folkhälsa,
      patientnytta, patientsäkerhet och resursansvar.

14. Verka för planering av en integrativ vårdcentral, där västerländsk skolmedicin och komplementär-
      medicin kan utgöra ett kunskaps- och forskningscentrum i samarbete med Karlstad universitet.

15. I nuläget är avgiftsnivån för tandvård ojämlik i landet. Vi anser att en översyn av tandvårdstaxan 
     är av stor vikt för den värmländska befolkningen.

16. All medicinsk tandvård bör ingå i högkostnadsskyddet. Då detta är beslut som fattas på nationell
      nivå bör dialoger och påverkan på denna nivå vara prioriterad.

17. Kvinnosjukvården och förlossningsvården är av stor vikt för barn, kvinnors och familjers möjlighet
      till hälsa och bör därför förbättras.

Organisation utifrån befolkningens behov

18. Sjukhusen ska organiseras som självständiga enheter under lokal ledning där så är möjligt.

19. Landstinget i Värmland ska i regional samverkan utveckla tillgängligheten till specialistvården i
     Värmland.

20. Arbetsmiljö, resurser och patientsäkerhet är starkt sammankopplade. 
      Landstinget i Värmland ska bedriva en personalpolitik som främjar rekrytering, stimulerar arbets-
      hälsan och utveckling i arbetet. Arbetet skall ge en god försörjning och ta tillvara medarbetarnas
      yrkesstolthet, kompetens, innovationskraft och arbetsglädje. Användandet av utomstående och
      dyra konsulter skall begränsas.

21. Landstinget ska utnyttja sina egna lokaler optimalt utifrån invånarnas behov.

22. Ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvensberäkningar ska beaktas före beslut om föränd-
      ringar.

23. Jämsides med traditionell verksamhet bör landstinget pröva olika alternativa driftsformer för att
      nyttja samhällets begränsade resurser på ett optimalt sätt. Socialt företagande är ett särskilt
      viktigt område att stödja och stimulera för att stärka enskildas egen förmåga till ett meningsfullt
      och självständigt liv där egna resurser tillvaratas och stärks.

24. Landstinget i Värmland ska använda sina resurser inom sjukvården som en aktiv kraft för regional
      tillväxt och utveckling i länet som helhet. 

25. Beslut om kravbild samt tillsättning av alla ledande chefstjänstemän skall ligga på politisk nivå.

26. Kvalitet och effektivitet skall säkras i informationstjänster samt övriga avtal och upphandlingar.

27. Alla politiska frågor som berör ett levande, attraktivt Värmland skall behandlas av ett direktvalt,
      regionalt parlament.

28. Kollektivtrafiken skall utvecklas för hela Värmland, med hänsyn till såväl glesbygd som tätort.

29. För att skapa större jämlikhet i förutsättningar för folkhälsa samt stimulera ett levande Värmland,
      arbetsförsörjning samt ett aktivt företagande skall BOT- avdrag (Behandling, Omsorg och Träning)
      eller så kallade ”Egenvårdscheckar” prövas och utvärderas.