Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV 

- För en bra sjukvård och ett friskt Värmland

Många tror att vår välfärd kommer uppifrån och går ner. Från EU nivå, riksdag – ner till lokal nivå.
Den hierarkiska beslutsgången går ofta den vägen. 

- För att skapa hälsa behöver vi börja inifrån.

Hälsan startar i människokroppens celler och det är i lokalsamhället där vi lever och bor, som ett hälsosamt Sverige kan byggas upp. 

För oss i SiV är det viktigt att aktivt medverka, ta ansvar och använda all den kreativitet som finns i Värmland för att vara företrädare för invånarna och också för att påverka den nationella nivån

 

Vårt handlingsprogram i korthet

Via Region Värmland ska vi jobba för ett levande Värmland 

Befolkningens behov i hela länet skall utgöra grunden för all organisering och verksamhet. Regionkommunens resurser skall användas som en aktiv kraft för hälso- och sjukvård, regional tillväxt och utveckling– med hänsyn till glesbygd, åldersfördelning och sociala förutsättningar. 

Vi tar på allvar att barn & unga är allas vår framtid 

Tidiga, behovsanpassade och samordnade insatser mellan hälso och sjukvården, skola och omsorg är av högsta vikt att utveckla. Tillförsäkra barnen rättigheter, däribland rätten till inflytande och delaktighet. 

Vi vårdar miljö & hållbarhet, välfärdens förutsättningar 

Att bevara och aktivt respektera jordens resurser är en förutsättning för överlevnad med livskvalitet. SiV skall aktivt arbeta med denna inställning i alla beslut och lika aktivt driva utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle samt giftfria miljöer. 

Vi utvecklar och utvecklas för Jämlikhet & Jämställdhet och allas lika värde

Vi vill hela tiden höja vår medvetenhet och kunskap kring detta, eftersom vi ser det som viktiga förutsättningar för ett hälsosamt Värmland. Det handlar om lärande och konkreta åtgärder för att möjliggöra ett inkluderande, öppet och välkomnande Värmland. 

Vi värnar om äldres rätt till ett aktivt liv 

Möjligheten för äldre att leva ett aktivt liv i samhället och få en vård med hög kvalitet förutsätter att samhället genomsyras av kunskap om äldrefrågor. Vi vill jobba för subventionerade priser till äldre inom kollektivtrafiken. 

SiV jobbar för Integration & Funktionsrätt 

Integration handlar om att inkludera alla invånare, oavsett ursprung, kön, erfarenheter eller förutsättningar. Alla skall ges möjligheter  att utöva sina rättigheter och skyldigheter. Entreprenörskap skall stimuleras för att skapa ett attraktivt och levande Värmland. Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och dess intentioner skall värnas. 

SiV:s syn på privat/offentligt i välfärden 

Samhällets resurser skall nyttjas på ett optimalt sätt. Kraven på kvalitét skall ställas lika oavsett driftsform. Ändamål och funktion är viktigare än driftsform. Utifrån det förhållningssättet vill SiV där det är lämpligt stödja och stimulera alternativa driftsformer. Vi vill stödja sociala företag och verka för ett införande av Behandlings- och terapiavdrag (BOT). 

SiV vill utveckla infrastrukturen för hela länets behov 

Kollektivtrafiken skall utvecklas i hela Värmland. Vi vill öppna fler hållplatser och fortsätta trafiken över gränser mot andra län och Norge. Cykeln skall vara möjlig att ta med och gemensamt biljettsystem över gränser skall utvecklas. Nya prismodeller skall prövas för att stimulera ökat resande. Sjukresorna är en del av vårdbesöket och skall utvecklas. 

Vi vill medverka för stärkt rättsväsende & trygghet i Samhället 

Vi ska verka för fler poliser i Värmland och samarbeta aktivt över gränser för att motverka utanförskap i samhället. 

Vi värnar om folkhögskolorna 

Dessa är en viktig resurs för tillväxt, utveckling, integration och kan utvecklas än mer digitalt för ett större distansutbud. 

Vi vill utveckla en attraktiv bostadsplanering 

Vi vill verka för att strandskyddet i Värmland ses över för att underlätta bostadsbyggande i attraktiva områden, men med fortsatt respekt för bevarandevärda områden och tillgängligheten för allmänheten. 

Vi bryr oss om länets viltvård 

Därför att vi vill medverka till förutsättningar att leva och verka i en levande landsbygd. Värmland har ett för högt ansvar för vargstammen och vill därför att den sprids över landet. Det är viktigt med en balans i viltvårdsfrågor utifrån olika intressen. 

SiV jobbar för en god arbetsmarknad 

Verka för att administration och statliga utvecklingsmedel fördelas till alla kommuner i Värmland. Samordna kommunernas valideringar av yrkesområden och stimulera entreprenörsskap. Att arbeta med förutsättningar för en god hälsa, tillgänglig god vård och tidiga samordnade insatser liksom en bra skola är viktiga förutsättningar. 

SiV tar ansvar för och stimulerar god arbetsmiljö & attraktiva arbetsplatser 

Vi vill aktivt medverka till att skapa goda arbetsmiljöer och attraktiva arbetsplatser. Reflekterande och stödjande handledning skall finnas, och vi vill verka för arbetstidsförkortning inom vård och omsorg. Arbetsmiljö, resurser och kvalitet är starkt sammankopplade. 

SiV anser att kultur är en viktig källa till välfärd 

Ge hela länet ökat utbud från de stora institutionernas utbud. Inför Kultur på recept i vårdens behandlingsutbud och utveckla kultur som hälsofrämjande insats. 

SiV brinner för allas rätt till hälsa & sjukvård 

Fokus skall ligga på behoven, och en HELHETSSYN av individens hälsa och förutsättningar. Patientnämnd, patientforum ska fortsätta utvecklas. 

SiV jobbar för att implementera patientlagens intentioner. 

Kompetenta patienter & närstående 

Patienten skall involveras i planeringen av sin egen vård. Öka stöd och samverkan med närstående. Utveckla försöksprojektet ”självvald inläggning” inom psykiatrin. Utveckla förhållningssättet och vårdkedjan för missbruk i alla former och säkerställ en första linjes vård vid riskbruk/missbruk i hela länet för alla åldrar. Utveckla brukarinflytandet och öka antalet tjänster för medarbetare med brukarerfarenhet. 

SiV är konsekventa med att behovsperspektiv skall komma främst i vården 

Bredda utbudet av behandlingsinsatser, öka tillgången till friskvård, hälsokontroll och ett tillgängligt värdigt och anpassat stöd för psykisk hälsa i alla åldrar med tidiga insatser. Fortsätt utveckla och decentralisera frisk-, hälso- och sjukvården. Tillförsäkra att alla patienter med högt vårdbehov har en fast vårdkontakt, att vårdbesökets längd motsvarar behovet och att bäst lämpad profession möter patienten. 

SiV arbetar för att främja hälsa & förebyggande insatser 

Samverka aktivt med kommunerna och inför utbildning av egenvård och friskvård redan i skolan. Utveckla och bygg ut utbudet av friskvårdsinsatser i hela länet. Fortsätt utveckla kvinnosjukvården, utveckla mobila verksamheter för förebyggande hälsovård och utveckla bibliotekstjänst så att det görs tillgängligt vid alla vårdplatser. Utred möjligheten att komplettera mammografi med termografi. 

Vi utvecklar E-hälsa för kvalitet, jämlikhet och tillgänglighet 

Vi vill fortsätta att utveckla denna för att kunna erbjuda en modern hälso- och sjukvård, men gör det som ett komplement och för att förbättra för patient och medarbetare. 

Vi fortsätter utveckla vård & omsorg – mot sammanhållna & lärande vårdprocesser med kontinuitet och närhet 

Fortsätt utveckla hälso- och sjukvården enligt utvecklingsplanen och gör det tillsammans med kommunerna. I detta ingår mottagningar, närsjukvårdsplatser, mobila närsjukvårdsteam, bedömningsbilar etc. uppföljande vård och rehabilitering skall kunna erbjudas nära hemorten och arbetet med en nollvision mot självmord skall utvecklas. 

SiV jobbar för säker läkemedelsförskrivning 

Läkemedel är ett av flera viktiga behandlingmetoder och skall hanteras ur ett patientsäkert arbetssätt. Samordnande vårdkontakt och gemensamma journalsystem är av största vikt, och FYSS, ”Fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandling” skall ha en mer framträdande plats i vården. 

SiV hävdar bestämt att tänderna – är en del av kroppen 

En översyn bör göras av tandvårdstaxorna i landet för att öka jämlikheten i avgiftsnivå. Verka för att all medicinsk tandvård skall ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. 

SiV vill att område kost & Hälsa – ska utveckla förhållningssätt och utbud 

Utgå i högre grad från aktuell kunskap och forskning och utveckla individuell kostrådgivning utifrån vad som fungerar för individen. Komplettera kompetensen inom sjukvården med certifierade kostrådgivare. Utveckla utbudet av kost vid våra sjukvårdsinrättningar. 

Vår vision är en ökad jämlik tillgång till komplementära och alternativa behandlingsmetoder - en outnyttjad resurs 

Integrera och utveckla evidensbaserad kunskap från den etablerade vården och andra vårdtraditioner enligt WHO:s deklarerade strategi. Inkludera patienter och brukarföreningar i forskningsplanering, öka fokus på kvalitativ forskning och arbeta för en integrativ vårdcentral samt inkludera kiropraktik, osteopati och naprapati i högkostnadskortet.