2015


Årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland 

Årsmöte med SiV i Sydväst 


2016

 Här kan du läsa dokument från årsmötet: (under uppladdning, hav tålamod)
Protokollet
Verksamhetsberättelsen
Ekonomisk redovisning balans och resultat
Budget 2016
Arvodesregler för Sjukvårdspartiets förtroendevalda
Svar på idéer från höststämman
Förslag till ändring av stadgar

Referat från årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland 2016-03-13:

Sjukvårdspartiet i Värmlands årsmöte avlöpte med stort intresse och hög närvaro. 

Inför årsmötesförhandlingarna hade partiet bjudit in till studiebesök vid nya Närvårdsavdelningen vid fd sjukhuset. Vi blev ca femtio personer, och trevligt var att se hur flera kollegor från Värmlandssamverkans övriga partier dök upp. Det är tack vare hårt arbete och ett mycket gott samarbete i Värmlandssamverkan som Närvårdsenheterna nu blir verklighet!

Det hördes många positiva uttalanden och det var påtagligt att besökarna tyckte det var mycket intressant att se de i stort sett färdigställda lokalerna, och höra ansvariga tjänstemän, Jan Hultbäck och Lena Bäckman berätta om den planerade verksamheten, som med ett nytänkande förhållningssätt kommer att utgöra ett behovsstyrt omhändertagande av de mest sjuka äldre på rätt vårdnivå.

Efter det uppskattade studiebesöket och en fikastund tackades tjänstemännen med varsin blomma för en inspirerande föredragning. Därefter fortsatte sjukvårdspartiets medlemmar med sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Mötesdeltagarna kunde konstatera att 2015 har varit ett mycket intensivt år med innehållsrik agenda och särskilt lyftes Närvårdsavdelningarna, invigningen av MR kameran i Torsby samt start av första linjens mottagning för barn och unga. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna, liksom övriga av årsmötet upptagna redovisningar.

Aktuellt läge i regionfrågan redovisades och diskuterades och mötet enades om att när regeringens beslut om bildandet av storregioner sker är det av yttersta vikt att de lokala frågorna beaktas, att hälso och sjukvårdens utformning inklusive den nära vården bevakas och att samverkansavtal med övriga regioner bevaras och utvecklas. Avseende regional tillhörighet anser SiV att ett samgående med Västra Götaland och Halland är att föredra framför Svealandsregionen med avseende på möjligheter för regional utveckling.

Ny styrelse valdes och består nu av Marianne Utterdahl Säffle, Ordförande (omval ett år), Ledamöter Birgitta Wessmark Forshaga (kvarstår), Jan Carling Edsvalla (kvarstår), Görel Hopman Kristinehamn (Kvarstår), Ingalill Rosell Säffle (nyval två år), Birgitta Sjögren Sundberg Torsby (omval ett år), Berit Larsson Karlstad (omval? år). Ersättare Maria Skogh Säffle (omval två år?), Per Ljungqvist Karlstad (nyval ett år).

Trotjänaren Örjan Ström lämnade sitt uppdrag i styrelsen och avtackades med en blomma.

Till valberedning valdes Jan Carling Edsvalla (omval), Karin Wernberger Säffle (nyval) samt Annica Tollén, Hammarö (nyval). Till Revisorer omvaldes Anita Dahlin, Lena Svensson och till revisorsersättare Berit Castor och Kjell Ohlsson.

En blomma utdelades till Heléne Agdén, som på ett fantastiskt sätt som - trots kort tid i politiken - på ett minst sagt utmärkt sätt mantlat sitt nya uppdrag som ordförande i Säffles största nämnd, Socialnämnden. Partiets medlemmar gav Heléne, som denna dag semestrade på annan ort en varm och uppskattande applåd.

Presidiet för årsmötet bestod av Kjell Rosell ordförande och Ingegerd Welin Fogelberg, sekreterare vilka tackades med blommor för att ha guidat mötet genom förhandlingarna på ett föredömligt sätt.  Även vår fina duo bestående av Maria Skogh och Lena Svensson tackades med varsin blomma. Maria och Lena hade på ett utmärkt sätt försett oss med god, trevlig och allsidig fika!

Årsmöte med SiV i Sydväst 2016-02-17