Hälso och sjukvård

• Att erbjuda en god hälso- och sjukvård efter behov för alla invånare i Värmland är landstingets främsta uppgift.

• Hälso- och sjukvården ska erbjudas efter vars och ens särskilda behov och utgå från en solidarisk försörjning, garanterad av samhället.

• En helhetssyn på de faktorer som påverkar hälsan är en viktig utgångspunkt för att förebygga ohälsa. Landstinget i Värmland ska därför bedriva ett aktivt och framsynt folkhälsoarbete, i samverkan med övriga berörda.

• Riktad hälsovård och förebyggande insatser till barn, mödrar och särskilt utsatta grupper är ett viktigt ansvar.

• Sjukvården har under senare år utsatts för stora förändringar som i många fall drabbat de svaga i samhället och medfört en ökad ojämlikhet i tillgången till vård. De äldre och de som drabbats av handikapp får inte förlora sin trygghet då förändringar genomförs.

• SiV vill i största möjliga utsträckning decentralisera sjukvården. Särskilt angeläget är att kunna erbjuda närhet till akut behandling och vård för våra vanligaste sjukdomar.

• Småskalighet skapar fördelar i form av korta kontaktvägar, lättare att leda och utvärdera verksamheterna och kontrollera ekonomin. Mindre, decentraliserade enheter samverkar ofta mer effektivt med primärvården och kan planera för helheten i stöd- och vårdinsatserna för den enskilde patienten.

• En helhetssyn på patienten och dennes behov måste vara det övergripande målet för att bedriva en god vård.