Personal och personalinflytande

• I sin personalpolitik ska landstinget beakta den anställdes möjligheter till god försörjning, social gemenskap, yrkesstolthet och framtidutveckling.

• Landstingets personal har under de senaste åren varit utsatt för stora förändringar som på många sätt skapat oro och otrygghet.

• Personalen utgör den viktigaste resurs som landstinget har, och detta måste framgå vid planeringen av alla verksamheter och i allt förändringsarbete.

• Vid förändringsarbete ska landstinget stimulera personalens medverkan och ta del av deras erfarenheter.

• För att trivsel och engagemang ska finnas måste förståelse skapas för de förändringar som beslutas i organisationen. En aktiv medverkan mellan personal och ledning krävs för att skapa en god arbetsmiljö, jämställdhet, medbestämmande och fortbildning.

• Ett personalförsörjningsprogram måste skapas så att vi tryggar behovet på både kort och lång sikt av personal i alla led.