Handlingsprogram

Kristinehamns kommun ska vara en trygg och bra del av Värmland att leva, bo och verka i för alla medborgare i alla åldrar.


Kristinehamns kommun ska öka medborgarnas möjlighet att ta del i kommunens framtidsplanering – stärka närdemokratin


SiV vill arbeta för en individanpassad skola som sätter kunskap i fokus och stimulerar lärande.

Skolorna skall kännetecknas av bra inre och yttre miljö, goda kostvanor och fysiska aktiviteter och ska självklart vara fri från mobbing, alkohol och droger.


Inom barnomsorgen vill SiV värna om en god kvalitet och tillgänglighet med möjlighet till alternativ pedagogik och alternativa driftsformer.


Vi vill medverka till ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter, där ideella insatser stimuleras och stöttas och kommunens lokaler och resurser utnyttjas på ett optimalt sätt.


Kristinehamns kommuns framtid är beroende av ett bra näringsliv och gott företagsklimat. Detta vill SiV aktivt stödja genom att såväl företagsutveckling, nyföretagande som entreprenörskap uppmuntras.


Bra och väl utbyggda kommunikationer och kollektivtrafik ska underlätta och stimulera resor till arbete, utbildningar, aktiviteter, evenemang, släkt och vänner.


Kristinehamns kommun ska vara aktiv i planering för attraktivt boende, inflyttning och rekrytering av arbetskraft.


SiV vill stimulera produktion av bostäder för att underlätta inflyttning och rörlighet inom kommunen. Det är viktigt att erbjuda lämpliga alternativ för 55+, för att ”frigöra” äldre villor och lägenheter för nya familjer.


SiV vill aktivt arbeta för en trygg äldreomsorg med god kvalitet som ska ta stor hänsyn till individuella önskemål och behov.


En bra avlastning för anhöriga till långtidssjuka och handikappade med såväl fysiska som psykiska problem ska ha hög prioritet.


Alternativa boendeformer för äldre och särskilda boenden med vårdinsatser ska motsvara behoven och planeras med god framförhållning.


Samarbetet mellan landstingets sjukvård och kommunens omsorger om barn och äldre ska utvecklas.
Tillräcklig och bra utbildad personal som ges möjlighet till fortlöpande individuell kompetensutveckling.


SiV arbetar för att samarbetet mellan Kristinehamns Kommun och Landstinget i Värmland ska utvecklas för att öka vårdutbudet vid Sjukhuset i Kristinehamn och för ett gemensamt utnyttjande av resurser och lokaler.

.
SiV vill utveckla Sjukhuset i Kristinehamn som ett Hälsans Hus som skall inrymma olika aktörer för hälsa, vård, behandling och rehabilitering.