Marianne Utterdahl 

Marianne_webb

Jag är gift och har fyra barn och tre barnbarn. I SiV i Säffle är jag ledamot i Kommunfullmäktige. Sedan tidigare har jag haft uppdraget som vice ordförande i Socialnämnden och efter valet 2014 gick jag in som ordförande en kort period innan Sjukvårdspartiets Heléne Agdén tog över ordförandeklubban i mars 2015. Nu hejar jag på mina duktiga och engagerade partikamrater i Socialnämnden, följer det via mitt uppdrag i fullmäktige eftersom jag absolut har kvar mitt engagemang och intresse för detta område.

Jag har också
förtroendet av SiV att vara ordförande för partiet, och sedan oktober 2012
är jag partiets gruppledare i landstinget. Genom gruppledarskapet fungerar jag
som landstingsråd för partiet.
Mellan 1993 och tio år framåt arbetade jag som enhetschef inom äldre och
handikapp-omsorgen i Säffle kommun, främst med ledarskap kring grupp-
bostäder och personlig assistans. Jag har också arbetat med bistånds-
bedömningar både vad gäller Socialtjänstlagen och Lagen om Särskilt Stöd
och service (LSS). 
Jag har jobbat i olika yrken inom verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättningar, Ledsagare, avlastningspersonal, fritidspersonal, vårdare, behandlingspersonal, ställföreträdande föreståndare, Föreståndare och Enhetschef. Ja, jag har även haft jobb som chaufför inom dagcenterverksamheterna och familjen har fungerat som avlastningsfamilj. Under nio år har jag i
olika roller funnits som en drivande kraft på Friskolan i Säffle och sedan 2006 har jag haft mitt eget företag som terapeut inom det komplementära området.  Jag har haft förmånen att göra ett av mina examinationsarbeten tillsammans med en personalgrupp inom demensvården.
Det mycket positiva resultatet av detta bekräftade hur vi bör stötta personalen inom vård och omsorg
att kontinuerligt inte bara stärka sina teoretiska kunskaper, utan också sin personliga kompetens. Det
handlar om att hantera sig själv och sina reaktioner i ett arbete där just personligheten är det viktigaste
arbetsredskapet! Det kan göras på olika sätt, men för oss i SiV är det viktigt att det för all personal
inom vården finns utrymme för stödjande och reflekterande handledning.
Jag brinner också för att våra invånare skall få behålla inflytandet i sin egen vardag även om de behöver
samhällets stöd! SiV i Säffle vill minska myndighetsutövandet och öka servicenivån i kommunal vård
och omsorg. Vi vill att de som uppfyller en viss ålder och/eller funktionsnedsättning och familjer i behov
av stöd skall ha rätt att få hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser utan biståndsprövning.
Det handlar om att möta behov i tid och därmed minska onödig ohälsa, utanförskap och om att använda
resurserna klokt. Istället för behovsprövning läggs en större vikt vid att insatserna kontinuerligt följs upp.
Biståndshandläggares kompetens används effektivt som vägledare med fokus på att ge äldre, funktions-
nedsatta eller familjer kontinuerligt stöd.  På samma sätt bör familjer i behov av stöd i ett tidigt skede
kunna vända sig till en vägledare/coach utan att behöva registreras som ett pågående ”ärende”.
Vi bör också lägga mer tid på de lagstiftade kraven på uppsökande och samhällsutvecklande åtgärder. 
Detta kräver att verksamheten organiseras på ett nytt sätt så att det är möjligt att arbeta professionellt
och utifrån tillgänglig kunskap.
Inom mitt uppdrag i landstinget har jag arbetat mycket intensivt för att införa mellanvårdsplatser och
min klara målsättning är att fortsätta genomförandet och att utveckla detta införande! 
Jag brinner också för uppgiften att förbättra stöd och hjälp till barn med psykisk ohälsa, sjukdom eller
funktionsnedsättning.
Det är uppenbart att vi måste stärka den samordnade formen av stöd där landstingets och kommunens
insatser samlas kring barnet och familjen. En ”Första linje” håller därför på att byggas upp i länet just
nu. Min målsättning är att vi i Säffle snarast skall nappa på denna inbjudan från landstinget och bygga
upp en förstklassig omsorg för dessa sårbara barn och familjer! På samma sätt bör vi satsa för stöd till
psykisk hälsa för personer i alla åldrar!En bättre kommunikation med brukarföreträdare, medarbetare,
invånare och medborgare behövs för att vi ska kunna skapa den välfärd som våra patienter,
medborgare och invånare förtjänar.

Vill du prata politik med mig så når du mig på marianne.utterdahl@liv.se eller via telefon 054-614128 
alt. 072-566 77 59.