Vår politik/Valmanifest

Valmanifest i 45 punkter för valet 2014 i kommunfullmäktige i Säffle

Sjukvårdspartiets arbete i kommunpolitiken kommer att vila på kunskapsbasis.
Vi vill verka för att god sakkunskap tas tillvara i nämnder och styrelser. Vi kommer att lyssna och visa
respekt för erfarenheter och synpunkter från brukare, personal, anhöriga och allmänhet inom kommunen.
Vi kommer att verka för att utvärderingar av verksamheterna sker fortlöpande och att förslag till
förändringar föregås av ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvensstudier.
SiV i Säffle vill verka för en öppen och kreativ politisk dialog som tar vara på möjligheten till breda
politiska lösningar inom kommunen.
Utifrån dessa grundläggande värderingar kommer vi att verka i enlighet med följande program:
            

Vård och omsorg

Invånarnas behov skall vara ledande i all utveckling inom vård och omsorg utifrån medmänskliga värden
och inställningen att kvalitet är kostnadseffektivt.

1.  Samverkan med landstinget för att skapa mellanvårdsplatser i Säffle med stöd av specialistläkare
     skall ha högsta prioritet. Förutsättningar till samverkan om mellanvårdsplatser med närliggande
     kommuner skall prövas.
2.  Anpassa bemanningen av personal utifrån individuella behov av vård och omsorg.
3.  Utveckal och tillvarata medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet, främja rekrytering, goda
     anställningsvillkor och fokusera på medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje.
4.  Utbudet av seniorboende, trygghetsboende och särskilt boende skall svara upp mot behoven.
5.  Stimulera Socialt företagande för att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmark-
     naden, som arbetstagare och företagare.
6.  Aktivt verka för att kommun och landsting i samverkan utvecklar en tydlig, tillgänglig, avdramati-
     serad och kvalitativ vård, sk ”första linjens vård” för barn och unga med psykisk ohälsa/riskbruk.
     Detsamma bör ske för personer med psykisk ohälsa i alla åldrar.
7.  Förenkla myndighetsutövningen och öka service och tillgänglighet till vård och stödinsatser.
8.  Skapa en familjecentral som gemensam plattform för barnmorskor, barnavårdscentral, socialtjänst,
     förskola och ungdomsmottagning för att tidigt stödja familjer i olika situationer.


Skola

En bra skola från förskola till gymnasium är det i särklass viktigaste instrumentet för att få en bra fram-
tid för invånarna i Säffle och Sverige. 
 
9.  Stor kraft måste läggas på de minsta barnen genom tidig kartläggning av eventuella problem som 
     åtgärdas och följs upp.
10. Varje enhet bör, när så är möjligt, vara en egen resultatenhet med möjlighet att utveckla sin egen
     verksamhet. Detta bidrar till kvalitetshöjning och kostnadseffektivitet.
11. Pedagogisk lunch för all personal och alla stadier från förskola till gymnasium. 
12. Samarbetet mellan de olika skolorna och stadierna uppmuntras.
13. Ferieskola erbjuds de elever som behöver lyfta sina betyg.
14. Musik/dans/teaterskolan läggs under samma förvaltning för att få kallas kulturskola och därmed höja
      statusen för verksamheten.
15. ”Närhetsprincipen” bör gälla när barn skall placeras vid skola/fritidshem. Det innebär att barnen er-
     bjuds, där så är möjligt, att gå i den skola/fritidshem som ligger närmast deras bostad. Fritidshem-
     men bör ligga nära den skola barnen går i för att personal och utrymmen skall användas på ett
     flexibelt och optimalt sätt.
16. Slå vakt om Säffle Lärcenter som möjliggör högskolestudier på distans. Öka samarbetet med gym-
      nasieskolan och näringslivet.
17. En vaktmästartjänst kombinerad med fritidsassistent bör finnas på varje skola.


Näringsliv


Ett differensierat näringsliv med en blandning av små företag och stora företag ger oss framtidstro.

18. En näringslivschef med god erfarenhet av näringsliv som inkluderar både  företagande och turist-
     verksamhet skall tillsättas.
19. Ungt företagande skall stimuleras.
20. Vid alla upphandlingar skall kravspecifikationerna utformas så att största miljöhänsyn tas, dvs 
      korta leveransvägar och närproduceratde varor och tjänster prioriteras.


Kommunikation


Bra kommunikationer ger oss ett utvidgat arbetsmarknadsområde och ger oss förutsättningar för att
vara en attraktiv bostadsort

21. Kommunikationer till/från Stockholm, Göteborg, Oslo och inom vårt eget arbetsmarknadsområde
     som samordnas med de regionala trafikoperatörerna är viktigt för att Säffle skall vara en attraktiv
     bostadsort och en attraktiv ort för företagande.
22. Utbudet av kollektivtrafik kan utökas genom genom samverkan mellan skolbussar, linjetrafik, ut-
     ökad anropstrafik och servicetrafik.


Bostäder, gator och parker


En stad av vår storlek måste ha en hållbar infrastruktur med centrala bostäder, serviceutbud och parker.

23. Skapa förutsättningar för nya bostäder i centrum genom att använda outnyttjade lokaler och
      tomter.

24. Tillgänglighet för funktionshindrade i alla offentliga miljöer skall vara en självklar rättighet.
25. En cykelbana/väg mellan Värmlandsbro och Säffle tätort bör byggas under mandatperioden
26. Verka för att kommunen upprättar en plan för utveckling och skötsel av våra parker och tätorts-
     nära skogar. 


Kulturen

Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut
viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig (Antoni-Mellander 2013).

27. Säffle Operan är idag den institution som Säffle är mest välkänt för och den skall stödjas
     ekonomiskt.
28. Kulturförvaltningen är idag underbemannad och förvaltningen måste stärkas för att kunna ge barn 
     och gamla de kulturupplevelser de har rätt till .
29. Utvecklingen av Trätäljaskolan till att bli ett Ungdomens Hus även för gymnasieungdomar skall
      fortsätta.
30. Biblioteket skall inte beröras av fler kvalitetspåverkande nedskärningar.
31. Medborgarhuset måste moderniseras och rustas upp tekniskt utan att husets karaktär skadas.
32. Stödet till de ideella kulturföreningarna och hembygdsforskningen är mycket viktigt och nivån får
      inte minska snarare öka. Kulturföreningarna är en viktig del i marknadsföringen av Säffle.


Fritid
 
Fritidsverksamheten i kommunen är ett samarbete mellan skola, föreningar och  organisationer som
på olika sätt främjar innevånarnas behov av fritidsaktiviteter.

33. En ny simhall bör byggas i anslutning till nuvarande det Tegnérbadet.
34. Planerna på att bygga ett nytt ridhus bör stödjas.
35. Ungdomsföreningarna i Säffle bör få ett utökat kommunalt aktivitetsstöd.


Miljö

Vår vision ”Säffle vågar leda hållbar utveckling” ställer stora krav. Låt oss leva upp till den.

36. Maten till skolor och äldreboende skall tillagas nära kunden och så långt det är möjligt vara när-
      producerad och ekologisk. 

37. Ny teknik för effektiv energianvändning i bostäder och byggnader 
skall utvärderas vid om- och
      nybyggnation av kommunens fastigheter.
38. Intensifiera klimat- och miljöarbetet så att vi har möjlighet att nå vår vision att "leda hållbar
      utveckling".


Demokrati


Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med
och bestämma.

39. Förbättra kommunens arbete med medborgardialoger.

40. Rådslag, där även allmänheten ges möjlighet att delta, för särskilt angelägna frågor bör kunna
      inrättas temporärt eller stadigvarande. t.ex ungdomsråd, pendlingsråd och skönhetsråd.
41. Ungdomarna bör få mer konkret inflytande genom t.ex ungdomsfullmäktige.


Integration och invandring

Människor från olika delar av världen som kommer till Säffle skall ha möjlighet att bidra till att ut-
veckla vår kommun. 

42. Nyanlända Säfflebor skall oberoende av ursprung bemötas välkomnande och med respekt för
      människovärdet.
43. Fakta och öppna redovisningar skall vara vägledande i alla diskussioner som kan tänkas uppstå
      i samband med mottagande av asylsökande eller invandrare.
44. Nyanländas unika erfarenheter och kompetenser måste tas tillvara i mycket större utsträckning.
45. Ett informationsmaterial på flera språk om vad som gäller för kommunens allmänningar beträf-
      fande nedskräpning, allemansrätt mm skall upprättas.