Sjukvårdspartiet i Säffle - en kraft i politiken att räkna med.

I Säffle kommun vill vi verka för: 

Vår höga arbetslöshet måste sänkas. Det är en förutsättning för vår välfärd. En viktig åtgärd är att öka samarbetet mellan gymnasieskola, folkhögskola, Lärcenter och näringsliv.                               

SiV verkar för att god sakkunskap tas tillvara i alla nämnder och styrelser. Vi lyssnar på erfarenheter och synpunkter från våra invånare. 

SiV uppmuntrar samverkan över nämnder och styrelser för att underlätta för våra invånare. 

Vår ambition är att ett medborgarkontor, där alla våra invånare får EN väg in till samhällsservice, inrättas

Kompetens och yrkesskicklighet hos kommunens medarbetare måste tas till vara och anställningsvillkor skall fokusera på hälsa, utveckling, arbetsglädje och trygghet. 

Utbudet av boende för våra äldre skall svara upp mot behoven.

Samverkan mellan kommun och landsting/region, för att underlätta för dem som behöver hjälp från båda, är viktigt.

Ett starkt ledarskap och kompetenta pedagoger på alla stadier är en förutsättning för att skolan skall lyckas med sin uppgift.

Skolbibliotek med skolbibliotekarie  skall finnas på alla skolor. 

Ett differentierat näringsliv som har tillgång till relevanta utbildningsformer ger företagen möjlighet att få personal med rätt kompetens.  

Gratis busskort i stadstrafik för kommunens pensionärer och rabatterade priser för pensionärer i regionens kollektivtrafik.

Cykelbanor mellan tätorterna i kommunen och en plan för utveckling och skötsel av våra parker och tätortsnära skogar hjälper oss at t nå våra miljömål. 

Säffle Herrgård kan bli en bas för Säffles imponerande industrihistoria.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

1% av kommunala byggkostnader vid ny-och ombyggnad skall avsättas till konstnärlig gestaltning för aktuellt projekt

En konsthall bör finnas för att Säffle skall leva upp till ambitionen att vara en kulturstad.

SiV förordar placeringen Krokstad i processen ”ny ridanläggning”, för att möjliggöra  ridundervisning, ridtävlingar och ridläger.

Kommunala aktivitetsstödet till barn och ungdomar skall följa de statliga normerna för att stärka föreningslivet

SiV vill subventionera motionsaktiviteter för pensionärer.

Maten till skolor och äldreboende skall tillagas lokalt, nära och ekologiskt.

Kommunen skall följa teknikutvecklingen och bevaka att bästa möjliga teknik ur miljö- och klimatsynpunkt alltid används i drifts- och nyinstallationer.

Naturvårdsstrategin med handlingsplan skall uppdateras och en plan för skötsel av parker och tätortsnära skogar skall ingå.

SiV vill förbättra kommunens arbete med invånardialoger.
Rådslag, för särskilt angelägna frågor, bör kunna inrättas temporärt eller stadigvarande. 

Rådslag, för särskilt angelägna frågor, bör kunna inrättas temporärt eller stadigvarande.  

Ungdomarna bör få konkret inflytande genom t.ex ungdomsfullmäktige.

Nyanlända Säfflebor skall bemötas välkomnande och med respekt för människovärdet.

Fakta och öppna redovisningar skall vara vägledande i alla diskussioner som kan tänkas uppstå i samband med mottagande av asylsökande eller invandrare.

Barnkonsekvensanalyser skall införas i alla politiska beslut och kunskaperna om barnkonventionen skall öka.

  ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo