SiV kommungrupp Karlstad- Hammarö är en lokal förening underställd partistyrelsen, och har i uppdrag att undersöka möjligheterna att ställa upp i kommunalvalen framöver. 

Lokalföreningen avser kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga. Just nu finns vi aktiva för Karlstad- Hammarö  

Du som är - eller vill bli -

medlem i SiV och bor i någon av kommunerna,
- kom med oss och påverka,

 - utarbeta vårt handlingsprogram tillsammans med oss!
– hör av dig till ngn av kontaktpersonerna nedan

 

Vi kommer att verka för att förbättra kommunens verksamheter utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv.
Vi har försökt dela upp ansvarsområden för att få till en bra
medborgardialog med fokus inom följande områden:

 


Äldreomsorg, Kontaktperson,
Per Ljungqvist:

Per Ljungqvist per.ljungqvist@careofyou.com 070-649 3636

 

Mål under utarbetning:
Minska myndighetsutövandet, individen skall själv kunna välja när man önskar Seniorboende, Trygghetsboende eller Vård- och Omsorgsboende eller liknande när man fyllt 85 år. Man ska ha rätt att ta med sin partner. Boendet, maten och aktiviteter är viktiga frågor som vi ska jobba med. Minimera medicinering är också en viktig fråga.

Minska kostnader för Hälso- och Sjukvård, Vård- och Omsorgsavgift och Tandvård från 80 års ålder.

Förbättra trygghet när personer blir beroende av hjälp från kommunen. Hemtjänst och äldreboenden ska ge en värdig omsorg med de äldres självbestämmande och trygghet i fokus.

Förbättra arbetssituationen och utbildning för personalen inom LSS, äldreomsorg och barnomsorg. Personalens engagemang och välmående är mycket viktigt för att få till en bra vårdform. Det skall vara kul att gå till jobbet!

Förenkla och undanröja ”byråkratiska murarna” mellan Kommun och Landsting. Bygg bostäder för de äldre i attraktiva områden.

 


Utbildning, Kontaktperson
Annica Tollén.

Annica Tollén info@foretags-service.se 070-3030102


Mål under utarbetning:

Verka för barnens och ungdomars trygghet i skolan.

Vi vill att skolan anpassas efter varje elevs behov och att  lärarna ska ha en god arbetsmiljö.
Det  skall vara kul att gå till skolan för alla!

Förbättra och underlätta
villkoren för alla i samhället

 

 
Missbruks- och beroendebehandling,
Kontaktperson Lars Ryman:
Lars Ryman larsryman@hotmail.com 070-0953534


Mål under utarbetning:
Fokus på att alkoholmissbrukare får en bättre vård & stöd.

 

 Intresserad av att vara med och bidra? Som aktiv eller som stödjande medlem? Kontakta SiV centrala för mer information:
Per Ljungqvist per.ljungqvist@careofyou.com 070-649 
Annica Tollén info@foretags-service.se 070-30301023636
Lars Ryman larsryman@hotmail.com 070-0953534
 

Vi behöver fler medlemmar som tycker att det är viktigt att förbättra för alla medborgare i landstinget/kommunerna.

Kontakta
jan.carling@liv.se för medlemskap
-  eller anmäl dig via
www.siv.nu
- eller
sätt in 50 kr via SWISH nummer: 123 470 02 41 BG: 5463-8630 

Vi skickar bekräftelse och medlemsbrev när vi behandlat din anmälan.   

 

                                        VARMT VÄLKOMMEN!

 

 

 

tidigare publicerat från lokalföreningen SiV  kommungrupp Karlstad- Hammarö:

 

 

SiV Centrala kommungrupp

 

 SiV Centrala (valkretsen Karlstad, Grums, Hammarö, Kil, Forshaga) har nyligen bildats och är nu på gång med att ta fram ett valmanifest inför valet 2018.
Bor du i någon av ovanstående kommuner? Välkommen att bli medlem och bidra till det lokala partiprogrammet! Vi satsar på mer aktiv kommunpolitik nästa mandatperiod!

 Ett handlingsprogram har börjat växa fram.
Interimstyrelsen vill lämna följande input till medlemmarna:

Vad tänker SiV:s medlemmar om:  Vi vårdas där vi bor”

Äldreomsorg, vi vill verka för:
Minska myndighetsutövandet, välj själv när ni önskar seniorboende eller liknande när ni fyllt 80 år. Fri hälso- och sjukvård, Vård- och omsorgsavgift och tandvård från 80 års åder eller från diagnosdatum (demens eller liknande). Man betalar för av bostad och mat.

Särskilt boende, vi vill verka för:
Att ingen eller minimal biståndsbedömning behöver göras, de anhöriga bestämmer

Missbruks och beroende behandling, vi vill verka för:
Att ungdomar från 13 bör få hjälp och stöd. Bygg ut jourtelefon

 E-Hälsa, vi vill verka för:
Att bygg ut detta  hjälpmedel på alla boende som behöver övervakning

”Vi  vårdas där vi bor” All öppenvård demokratisk styrning på kommunal nivå!

Vi vill utreda om kommuner kan ta över vårdcentraler från Landsting/Region, syftet är: 
Att låta kommunen ta över vårdcentralen dvs. all vård och omsorg som inte är akuta sjukdomsfall. Även skolsjukvården och förebyggandetandvården (tandhygienister) inkl. munhälsokontroller för äldre. Enkel röntgen kan behövas.
Öppettider: Förslagsvis 08:00 tom 21:00, för att avlasta den akuta sjukvården.

SiV:s ordförande Marianne Utterdahl intervjuar ordförande för interimstyrelsen /lokalgruppen Centrala Per Ljungqvist:

-          Hej Per, så spännande att se hur ert program växer fram. Hur/i vilka forum har ni jobbat med detta?

Annica, jan och jag bollade via mejl sedan träffades Annica och jag under en lunch. Kul första möte

 

-          Vart/ i vilka forum planerar ni att driva dessa frågor?

Vi måste (nu) ta reda på fakta, vi kanske slår in öppna dörrar dvs vi måste prata med de kommun och landsting. Vi hoppas också på att vi får respons från medlemmarna

 

-          Ni skriver att ”anhöriga bestämmer” – hur ska ni motivera det? Är det inte den enskilde själv som ska bestämma enligt socialtjänstlagen?

Du har rätt här vi tänkte på dementa och de som inte kan kommunicera, vi får vara tydligare när vi jobbar vidare med frågorna

 

-          Hur ser ni att ungdomar kan få bättre hjälp gällande missbruk?

Vi antog att det finns vissa åldersregler och vi vill "gå ner i åldrarna" med stöd då missbruk etc går ned i åldrarna, vi kanske slår in öppna dörrar.

 

-          Ni vill utreda om kommunerna kan ta över och driva vårdcentralerna. Intressant tanke.

Ni beskriver också ett syfte, som jag tolkar som ett mål. Vad är syftet i bemärkelse av vad är det som ni ser kan förbättras genom denna organisering?

Vi tänker att i första hand bedriva den lättare vården lokalt och den kan inte lika enkelt styras av Politiker "långt bort" vid en regionsammanslagning. Människor bor och skattar i de kommuner där de bor. Den akuta och operativa (operationer) ska göras på sjukhusen.

 

-          Enligt gällande lagar får inte kommuner anställa läkare. Hur tänker ni överbrygga det gällande vårdcentraler i kommunal regi?

Lagar är till för att ändras/utvecklas och en skatteväxling behöver också genomföras


- Har ni några planer på att bjuda in medlemmar i Centrala till dialoger kring fortsatt utveckling av handlingsprogrammet?

Vi önskar en dialog hela tiden. Mejla per.g.ljungqvist@gmail.com Vi håller på att ta fram en handlingsprogram och fokusera på några viktiga frågor

 

Tack Per och din interimsstyrelse för ert engagemang och varmt lycka till!

Välkomna att kontakta oss om era önskemål på Kommunal nivå.
Per Ljungqvist, per.g.ljungqvist@gmail.com eller per.ljungqvist@careofyou.com eller mobil 070-649 3636
Annica Tollen info@foretags-service.se mobil 070-303 01 02
Jan Carling jan.carlin@liv.se mobil 073-046 54 17