Du är här: Arkiv / Motioner L/K / Säffle

Motioner

Motion om att subventionera motionsaktiviteter för äldre.
Vi vill att man utreder förutsättningarna för att erbjuda alla över 75 år subventionerade träningsavgifter
2018-02-09, 11:20

Motion om att flytta Turistbyrån till stationshuset
Vi föreslår att turistbyrån skall flyttas till stationsbyrån och utnyttja de lediga utrymmena där. Att flytta turistbyrån och utnyttja de lediga utrymmena i gamla stationshuset skulle fånga in resande med tåg och buss och även vara lättillgänglig för de som kommer med bil och vill ha information om vad som händer i Säffle med omnejd.
2017-11-27, 22:47

Motion om bibliotekarie till Tegnérskolans skolbibliotek
Skall Tegnérskolan leva upp till vad som skrivs i förslaget till ny biblioteksplan och skall skolbiblioteket vara en hjälp till att nå de skolresultat som är målen i BUNs verksamhetsplan är vår bestämda uppfattning att biblioteket skall vara bemannat med kompetent personal.Ett bibliotek utan bemanning är inget bibliotek utan ett rum med böcker!
2016-10-28, 14:31

Motion om rökförbud vid kommunens lekplatser
Alla vet att det är onyttigt och ohälsosamt att röka. Vi ser det som en självklarhet att kommunens lekplatser blir rökfria.
2016-05-30, 22:29

Motion om utegym vid kommunens lekplatser
Fysisk aktivitet förebygger psykisk och fysisk ohälsa.
2016-05-30, 22:13

Motion om utegym/aktivitetspark för stora och små
Vi föreslår att Säffle kommun utreder förutsättningar att bygga utegym i anslutning till lekparker för besökare i alla åldrar.
2016-05-30, 17:29

Motion om djurpark för barnen
Lockande, levande livsmiljö är en av vår visions hörnpelare och den gäller även våra barnslivsmiljö.
2016-02-29, 19:00

Konsthall i Säffle
Säffle behöver en fungerande konsthall!
2016-02-26, 14:32

Motion om en policy för renoveringar i Säffle
Idag finns det ingen policy för hur man skall förhålla sig till kommunens egna fastigheter när man gör nödvändiga yttre och inre renoveringar.
2014-04-15, 11:11

Motion om medborgarförslag
Sedan den 1 juli 2002 är det Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige som beslutar om att införa medborgar-förslag. I dag har 3 av 4 kommuner i vårt land infört medborgarförslag, skriver Ingegerd Welin Fogelberg i motionen.
2013-12-02, 15:01

Motion om Säffle Herrgård
Vid fullmäktigemötet den 29 april lade SiV i Säffle fram en motion om att omvandla Säffle Herrgård till ett centrum för hembygdsforskning
2013-05-04, 11:45

Ptuj i Slovenien – ny vänort till Säffle ?
Ingegerd Welin Fogelberg föreslår att Säffle kommun undersöker möjligheterna att ingå partnerskap/vänort med kommunen Ptuj.
2011-10-06, 14:55

Modell för kartläggning av pendlare, in- och utflyttares synpunkter på Säffle som bostadsort.
Ställ frågan vad det exakt är som får pendlare att bo kvar där de gör, och vilka kriterier som är viktiga för deras val av kommun. Gör utflyttningsintervjuer, och inflyttningsintervjuer med in- och utflyttande Säfflebor för att få reda på varför de flyttar hit eller härifrån.
2010-06-21, 17:30

Påminnelse om miljö- och kvalitetssäkring av den kommunala verksamheten
2007-06-25 föreslog SiV i en motion till kommunfullmäktige att kommunen påbörjar ett arbete med att strukturera sin verksamhet så att man kan certifiera sig i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001.
2010-06-15, 11:51

Brukaravtal för skötsel av kommunal mark
Kommunen äger idag mark som inte ingår i rena parkområden och som sköts i mycket begränsad omfattning. Det kan vara områden som ligger i anslutning till bostäder, daghem, skolor, hembygdsgård mm. Det kan vara smala remsor eller lite större områden. Kort sagt, kommunen äger områden där kvaliteten på skötseln skulle kunna vara bättre om man hade mer resurser. I dag finns det inte ekonomiskt utrymme för detta.
2010-04-26, 21:00

Utbyggnad av Säffle tätort
Kommunstyrelsen har utlyst en markanvändningstävling gällande ett område av Karlsborgsåsen om c:a 6 ha. Området skall bebyggas med flerbostadshus och upplåtelseform skall föreslås av anbudsgivarna.
2010-03-31, 11:30

Svar till motion om ökad samverkan mellan Säffle och Åmål
Avslag på motionen, men förslag på ökad samverkan i nämnderna!
2009-02-23, 16:50

Ökad samverkan mellan Säffle och Åmål
Åmål och Säffle kommuner har stort behov av ett ökat samarbete för att kunna möta framtidens utmaningar. Frågan om effekterna av en gemensam kommunbildning bör utredas.
2009-02-23, 16:30

Planlägg Höglundaskogen
Höglundaskogen är ett c:a 6 ha stort område i västra delen av Säffle, omgivet av Hermesområdet i söder, kv. Saturnus, kv. Mars i norr, förskolan Pluto och Höglundaskolan i väster samt Industrigatan i öster. Området är trots läget inte stadsplanelagt.
2009-02-19, 17:30

Svar på motion om aktiv marknadsföring av sjukhuset i Säffle
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslut är fattat att en marknadsföringsstrategi skall tas fram.
2008-12-18, 13:10

Aktiv marknadsföring för nya verksamheter vid Sjukhuset i Säffle
Sjukvårdspartiet i Säffle motionerade i oktober 2007 om att etablera nya vårdverksamheter vid sjukhuset i samarbete med Västra götaland. Ett år senare är motionen fortfarande inte behandlad för beslut i fullmäktige.
2008-12-18, 13:00

Svar på motioner om medborgardialog
Bifall för fullmäktigebeslut i kortform på hemsidan. Avslag för fullmäktiges möten på webben.
2008-12-15, 21:05

Förstärk medborgardialogen del 2
Kommunfullmäktiges presidium har varit på ett seminarium om hur man skall förstärka fullmäktige och förbättra medborgardialogen och de efterlyser nu förslag på hur man kan stärka demokratin i kommunen.
2008-12-15, 20:56

Behovsanalys av kollektivtrafiken
Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. För att Säffle ska vara attraktivt för boende och företag och för att vi ska få en ökad inflyttning måste alla länkar som bildar ett attraktivt Säffle definieras och prioriteras. En av länkarna är en fungerande kollektivtrafik.
2008-08-25, 20:53

Förstärk medborgardialogen del 1
Säffle kommun är idag en av Värmlands kommuner som minskar i innevånarantal. För att vända den trenden måste flera olika åtgärder göras. Säffle kommun måste göras attraktivt för alla.
2008-08-24, 20:44


Just nu visas nyhet 1 - 25 av totalt 35.  |  Nästa sida »