Interpellationer

Pendlarenkät
Kartläggning av in- och utpendlares synpunkter
2013-12-02, 14:06

Svar på interpellationen om Familjecenter i Säffle
Jag ser positivt på att frågan nu åter aktualiseras och kommer att medverka till en konstruktiv dialog med berörda parter.
2013-02-01, 15:06

Familjecentral i Säffle
Ett initiativ i Socialnämnden i Säffle
2013-01-16, 18:15

Etablering av familjecentral i Säffle
Erik Jansson och Sjukvårdspartiet i Värmland ställer en interpellation i fullmäktige till kommunalrådet med frågan om han är beredd medverka till bildandet av en familjecentral i Säffle.
2013-01-15, 18:28

Sanering av miljörisker
Inom Säffle kommun finns flera fastigheter som har krav på sig att saneras från miljöfarligt avfall.
2010-11-03, 12:57

Störning av buller och vibrationer från tågtrafik
Miljö- och byggnadskontoret har genomfört en kartläggning gällande störningar från tågtrafiken genom tätorten.
2010-11-03, 12:39

Svar på interpellation från Iréne von Dolwitz angående kollektivtrafiken
Om jag får börja med väntetiderna, så är det naturligtivis inte optimalt att behöva vänta 55 min på en tåganslutning, speciellt inte en anslutning till ett X2000-tåg, där ju själva idén innebär att man som resenär förväntar sig en snabb och bekväm resa.
2010-04-26, 15:00

Behovsanalys av kollektivtrafiken
Varför har inte motionen "Behovsanalys av kollektivtrafiken", som lämnades in 2008-08-25, besvarats ?
2010-04-26, 14:30

Säffles representation på Vänerns Vattenvårdsförbund
Hur tänker kommunalrådet agera för att Säffle kommun inte skall stå utan representation på den här typen av möten?
2010-03-26, 14:00

Kommunens konkurrerande verksamhet med privat näringsliv
Hur tänker Säffle kommun hantera verksamheter som kan tänkas konkurrera med privat näringsverksamhet för att inte riskera att bli anmälda till Konkurrensverket ?
2010-03-18, 13:56

Angående riktlinjer för bostadsförsörjning
I Säffle pågår arbete med att upprätta detaljplaner för nya bostadsområden, men det saknas riktlinjer för en övergripande bostadsstrategi.
2010-01-22, 17:20

Angående beslutsprocessen i gymnasiesamarbetet mellan Säffle-Åmål-Bengtsfors
Ingegerd Welin Fogelberg ställer i denna interpellation en rad frågor till kommunalrådet.
2009-11-18, 18:15

Åtgärder mot bullerstörningar från järnvägen
Järnvägen är en viktig transportled för Säffle. Utvecklingen för tågtrafiken är också till stor fördel för vår ort, men utvecklingen innebär också ökade störningar för boende intill järnvägens genomfart i Säffle. Störningarna behöver studeras och förebyggas med ljudavskärmningar av olika slag.
2009-08-25, 09:20

Kommunikationer till Norge
Vad gör Säffles kommunledning för att förbättra kommunikationerna till Norge? Gör man några försök att få Swebus att stanna i Knöstad? Hur samarbetar man med GoByBus för att få en tidtabelländring till stånd? Vart har trafikförsörjningsplanen för Säffle kommun tagit vägen? Den var utlovad till hösten 2008.
2009-03-17, 13:47

Angående ett byggärendes gång
Det händer att byggandet startat innan beslut av folkvalda har tagits. För att förvissa sig om att den demokratiska processen fullföljs behövs en beskrivning över hur samverkan ska ske och hur ansvaret fördelas mellan verksamhetsansvarig nämnd, plan- och byggansvarig nämnd och fastighetsansvarig enhet när det gäller ett byggnadsärendes gång.
2008-11-18, 09:30

Frågor och svar om tidigt tåg till Göteborg och trafikförsörjningsplanen
Säffle har förhandlat bort 5.20-tåget till Göteborg. Varför? Trafikförsörjningsplanen är utlovad till höst 2008. Hur går arbetet?
2008-06-25, 13:52

Vem bär ansvaret ?
Många trevliga småprojekt har sett dagens ljus i Säffle, men tyvärr ser det ut som om en underhållsplan saknas för flera av dem.Underhållet för vår gemensamma yttre miljö har också sina brister.
2008-05-26, 12:10

Kommunens hemsida
I april 2007 ställde Lilly Karlsson en interpellation om nämndprotokoll på kommunens hemsida. Kommunalrådet svarade då att ”det är av stor vikt att att kommunens hemsida kan tillgodose korrekt och saklig information.
2008-05-20, 16:30

Säffle - en klimatkommun
Säffle kommun ingår i ”Klimatkommunerna” som är ett nätverk av kommuner som arbetar aktivt med att minska växthusgaser. Krav för medlemskap är bl.a att kommunen skall arbeta med att minska sina utsläpp av växthusgaser.
2007-08-27, 11:40


Just nu visas nyhet 1 - 19 av totalt 19.