Du är här: Arkiv / Motioner L/K / Landstinget

Motioner

Planering för bättre närsjukvård
Närsjukvården bör svara för alla vanligt förekommande vårdinsatser där avståndet mellan patient och vårdgivare bör vara kort och tillgängligheten hög. Närsjukvården bör innehålla lokalt anpassad verksamhet med vårdplatser för observation, diagnostik och behandling inom ett urval av områden som exempelvis internmedicin och geriatrik
2010-06-08, 08:30

Specialistläkare vid öppenvård
För att tillgodose de behov som många patienter har av ofta återkommande kontroller och behandlingar är specialistläkare och deras medverkan vid vårdcentraler ute i länet av stor betydelse.
2010-04-27, 16:30

SiVs gruppmotion om Förbättrad verksamhetsanalys
Värmland har räknat per invånare klart lägre antal vårddagar än rikssnittet och inom Värmland finns en påtaglig snedfördelning av antalet vårddagar. Dessa skillnader kan inte förklaras av skillnader i behov utan är en orättvis fördelning av sjukvård.Första steget mot en rättvisare vård måste vara att analysera situationen idag och utvecklingen över tid och helst även bakåt i tiden. LiV har genomfört stora strukturförändringar utan att beakta denna viktiga aspekt: Hur påverkas rättvisan i vården av centralisering av vården?
2008-05-25, 09:50

Delar av oppositionen yrkar i tinget: Vi vill behålla Caremaavtalet!
Fyra partier - m, c, siv och kd - föreslår att Landstinget i Värmland fullföljer utvecklingen av närsjukvården i samarbete med Carema Närvård AB och berörda kommuner.
2008-01-23, 13:25

Förslag om Hälso-och sjukvården i sydvästra och östra Värmland
Fyra partier i samverkan (m, c, siv och kd) har låtit utreda framtidens behov av lokalt förankrad närsjukvård: Det viktiga samarbetet mellan sjukvården, kommunerna och primärvården förenklas om man kan ha ett antal nära belägna slutenvårdsplatser att arbeta kring. - En av Invärtesmedicinens uppgifter är att klara av de större krav som en allt äldre patientgrupp med flera sjukdomar ställer på medicinsk kompetens. Det ställs stora krav på att sköta vården i nära och flexibel kontakt med såväl kommun som primärvård (tillsammans bildar dessa tre vårdgivare Närsjukvård). Centralisering av Invärtesmedicinsk verksamhet försvårar detta nödvändiga och utökade samarbete mellan de olika vårdaktörerna.
2008-01-23, 11:20

Begäran om extra sammanträde om Närsjukhusen
Enig opposition: Vi anser att frågan om Carema Närvårds avtal med Landstinget i Värmland är av sådan betydelse för utbudet och vårdens organisation inom deras verksamhetsområde att frågan om fortsättning av avtalet enligt gällande optionsregler bör beslutas av landstingsfullmäktige. Därför begär vi ett extra möte med fullmäktige!
2007-12-18, 10:15

Oppositionens gemensamma förslag till Landstingsplanen 2008
Avtalet med Carema ska omförhandlas för att anpassas till utvecklingen, och Carema bör behållas som vård­givare under den maximala tid som avtalet anger.
2007-12-04, 13:05

Erik Jansson m fl Samplanering för Kristinehamn och Karlskoga
Med anledning av det samarbete som utvecklats mellan Kristinehamn och Karlskoga vore det av värde att undersöka förutsättningarna för en gemensam planering för de båda sjukhusen, där Kristinehamns förutsättningar för olika nischverksamheter, t ex opererande verksamheter och andra specialiteter kan samplaneras med Karlskoga under en gemensam administration.
2007-10-22, 18:20

Motion om extra operationskapacitet
Omfattningen av operationer för värmlänningar utanför länet har nu stigit kraftigt. I dagens situation behöver Landstinget i Värmland planera för betydligt fler operationer för eget behov snarast möjligt. Eftersom behovet hos våra grannlandsting att få köpa kompletterande operationer kvarstår och även deras behov tenderar att öka, bör en verksamhet i de nu outnyttjade operationslokalerna vid närsjukhusen startas. Verksamheten behövs för att komplettera aktuella behov i vårt eget landsting i första hand, men kan med fördel kombineras med möjligheten att även erbjuda operationer till andra landsting.
2007-05-08, 15:30

Erik Hansson, motion angående akutläkare
Specialutbildade akutläkare skulle kunna minska väntetiderna på akutmottagningar, höja kvalitén, förbättra utbildningen, ansvara för processutveckling och minska belastningen på specialister i beredskap, underlätta anpassningen till ny arbetstidslag och minska kostnaderna genom att öka samverkan över specialistgränserna.
2006-09-25, 11:10

Förslag om magnetkameror mm till fullmäktige juni 2006
Vi vill understryka behovet och betydelsen av ett snabbt ställningstagande i frågan om MR undersökningar. Vi ser länsdelssjukhuset i Arvika som en naturlig första placering med tanke på befolkningsunderlag, personal och ekonomi. Nästa steg bör vara en MR-verksamhet vid länsdelssjukhuset i Torsby.
2006-06-13, 14:05


Just nu visas nyhet 1 - 11 av totalt 11.